สวัสดีครับ

::: ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อก ภาพลายเส้นพุทธประวัติพร้อมคำบรรยาย ด้วยความยินดีอย่างล้นพ้น:::

Google Adsense

Thursday, 1 July 2010

โปรดพุทธบิดา

ในพรรษาที่ 5 หลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระนันทะพุทธอนุชา พระอานนท์พุทธอุปฐาก และพระราหุลพุทธโอรส ได้เสด็จเยี่ยมอาพาธของพระเจ้าสุทโทธนะพุทธบิดา ที่พระนครกบิลพัสดุ์ ได้ทรงเทศนาโปรดพุทธบิดา ให้บรรลุพระอรหันต์ แล้วพระพุทธบิดาก็ปรินิพพาน พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ได้ทรงจัดการถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยแล้ว จึงเสด็จจาริกเทศนาอบรมเวไนยสัตว์ต่อไป

ที่มาของภาพ: จากฟอร์เวิร์ดเมล์

No comments:

Post a Comment